computer-literate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

computer-literate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm computer-literate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của computer-literate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • computer-literate

    * kinh tế

    biết về tin học

    có học tin học

    có kiến thức về tin học