comprehensibility nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

comprehensibility nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm comprehensibility giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của comprehensibility.

Từ điển Anh Việt

  • comprehensibility

    /'kɔmpri,hensə'biliti/ (comprehensibleness) /,kɔmpri'hensəblnis/

    * danh từ

    tính hiểu được, tính lĩnh hội được

    tính có thể bao gồm được, tính có thể bao hàm được

Từ điển Anh Anh - Wordnet