committee-man nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

committee-man nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm committee-man giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của committee-man.

Từ điển Anh Việt

  • committee-man

    * danh từ

    ủy viên hội đồng