commision nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

commision nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm commision giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của commision.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • commision

    * kỹ thuật

    sự ủy nhiệm