comitia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

comitia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm comitia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của comitia.

Từ điển Anh Việt

  • comitia

    * danh từ

    số nhiều comitia

    đại hội quốc dân (từ cổ La Mã)

    đại hội tuyển cử (cách mạng Pháp)