comestibles nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

comestibles nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm comestibles giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của comestibles.

Từ điển Anh Việt

  • comestibles

    * danh từ

    như edibles