columbium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

columbium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm columbium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của columbium.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • columbium

    a former name for niobium

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).