colossae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

colossae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm colossae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của colossae.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • colossae

    an ancient city in south western Phrygia in Asia Minor; site of an early Christian Church

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).