colonialness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

colonialness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm colonialness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của colonialness.

Từ điển Anh Việt

  • colonialness

    * danh từ

    tính chất thực dân