collar-button nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

collar-button nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm collar-button giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của collar-button.

Từ điển Anh Việt

  • collar-button

    Cách viết khác : collar-stud