coli-index of sewage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coli-index of sewage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coli-index of sewage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coli-index of sewage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • coli-index of sewage

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    chỉ số coli của nước thải