cohesible nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cohesible nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cohesible giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cohesible.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cohesible

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    bám được

    gắn được