cohabiter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cohabiter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cohabiter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cohabiter.

Từ điển Anh Việt

  • cohabiter

    xem cohabit