cockaded nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cockaded nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cockaded giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cockaded.

Từ điển Anh Việt

  • cockaded

    xem cockade