cobbler's last nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cobbler's last nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cobbler's last giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cobbler's last.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cobbler's last

    Similar:

    last: holding device shaped like a human foot that is used to fashion or repair shoes

    Synonyms: shoemaker's last

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).