co-phase nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

co-phase nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm co-phase giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của co-phase.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • co-phase

    * kỹ thuật

    đồng pha

    vật lý:

    có cùng pha