co-linearity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

co-linearity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm co-linearity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của co-linearity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • co-linearity

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tính cộng tuyến