co-gradiency nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

co-gradiency nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm co-gradiency giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của co-gradiency.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • co-gradiency

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tính hiệp bộ