co-cycle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

co-cycle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm co-cycle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của co-cycle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • co-cycle

    * kỹ thuật

    đối chu trình