co-compatible family nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

co-compatible family nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm co-compatible family giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của co-compatible family.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • co-compatible family

    * kỹ thuật

    họ đối tương thích