co-chain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

co-chain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm co-chain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của co-chain.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • co-chain

    * kỹ thuật

    đối xích