closed-coil armature nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

closed-coil armature nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm closed-coil armature giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của closed-coil armature.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • closed-coil armature

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    phần ứng cuộn dây đóng