close-banded nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

close-banded nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm close-banded giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của close-banded.

Từ điển Anh Việt

  • close-banded

    * tính từ

    ràng buộc chặt chẽ