clonitis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clonitis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clonitis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clonitis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • clonitis

    * kỹ thuật

    y học:

    viêm lưỡi gà