cllst (command list) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cllst (command list) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cllst (command list) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cllst (command list).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cllst (command list)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    danh sách lệnh