clasping buttress nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clasping buttress nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clasping buttress giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clasping buttress.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • clasping buttress

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    trụ ốp