clarsach nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clarsach nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clarsach giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clarsach.

Từ điển Anh Việt

  • clarsach

    * danh từ

    đàn hac-pơ cổ (ở Island)