clap-net nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clap-net nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clap-net giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clap-net.

Từ điển Anh Việt

  • clap-net

    * danh từ

    lưới gấp bắt chim nhỏ