citizen's band radio nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

citizen's band radio nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm citizen's band radio giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của citizen's band radio.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • citizen's band radio

    * kỹ thuật

    vô tuyến dải cá nhân

    vô tuyến nghiệp dư