cissoid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cissoid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cissoid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cissoid.

Từ điển Anh Việt

  • cissoid

    /'sisɔid/

    * danh từ

    (toán học) đường xixôit

  • cissoid

    xixôit (đồ thị của y (2x-x)=x )