cinq(ue) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cinq(ue) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cinq(ue) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cinq(ue).

Từ điển Anh Việt

  • cinq(ue)

    (lý thuyết trò chơi) quân bài năm