cinching nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cinching nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cinching giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cinching.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cinching

    * kỹ thuật

    sự nhăn băng