cigala nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cigala nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cigala giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cigala.

Từ điển Anh Việt

  • cigala

    /si'kɑ:də/ (cigala) /si'kɑ:lə/ (cicala) /si'gɑ:lə/

    * danh từ

    (động vật học) con ve sầu