chromatfin-celi tumor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chromatfin-celi tumor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chromatfin-celi tumor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chromatfin-celi tumor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • chromatfin-celi tumor

    * kỹ thuật

    y học:

    u tế bào ưa crôm