chonodrodysplasia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chonodrodysplasia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chonodrodysplasia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chonodrodysplasia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • chonodrodysplasia

    * kỹ thuật

    y học:

    chứng loạn sụn