cholecystogastrostomy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cholecystogastrostomy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cholecystogastrostomy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cholecystogastrostomy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cholecystogastrostomy

    * kỹ thuật

    y học:

    thủ thuật mở thông túi mật dạ dày