chlorophthalmidae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chlorophthalmidae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chlorophthalmidae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chlorophthalmidae.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • chlorophthalmidae

    small family of soft-finned bottom-dwellers with large eyes; relatives of lizardfishes

    Synonyms: family Chlorophthalmidae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).