chloroma nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chloroma nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chloroma giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chloroma.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • chloroma

    * kỹ thuật

    y học:

    u lục