children's center nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

children's center nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm children's center giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của children's center.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • children's center

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    trung tâm thiếu nhi