chassidic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chassidic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chassidic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chassidic.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • chassidic

    Similar:

    hasidic: of or relating to the Jewish Hasidim or its members or their beliefs and practices

    Synonyms: Hassidic, Chasidic

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).