char-washing tank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

char-washing tank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm char-washing tank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của char-washing tank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • char-washing tank

    * kinh tế

    thùng rửa than xương