chalinoplast nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chalinoplast nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chalinoplast giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chalinoplast.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • chalinoplast

    * kỹ thuật

    y học:

    tạo hình góc miệng