chalcone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chalcone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chalcone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chalcone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • chalcone

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    chancon