centuple nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

centuple nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm centuple giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của centuple.

Từ điển Anh Việt

 • centuple

  /'sentjupl/

  * tính từ

  gấp trăm lần

  * ngoại động từ

  nhân lên trăm lần

 • centuple

  gấp phần trăm, nhân với một trăm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • centuple

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  gấp trăm lần

  nhân với một trăm