cenology nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cenology nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cenology giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cenology.

Từ điển Anh Việt

 • cenology

  * danh từ

  môn quần lạc sinh vật

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cenology

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  địa chất trên mặt