celyphitic structure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

celyphitic structure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm celyphitic structure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của celyphitic structure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • celyphitic structure

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    kiến trúc vành bao

    kiến trúc xeliphit