celler - kefauver act nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

celler - kefauver act nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm celler - kefauver act giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của celler - kefauver act.

Từ điển Anh Việt

  • Celler - Kefauver Act

    (Econ) Đạo luật Celler - Kefauver.

    + Ban hành ở Mỹ năm 1950 với tư cách là một sửa đổi ĐẠO LUẬT CLAYTON. Mục đích của đạo luật này là tăng cưòng pháp luật chống lại sự sát nhập phản cạnh tranh.