celioma nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

celioma nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm celioma giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của celioma.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • celioma

    * kỹ thuật

    y học:

    u bụng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • celioma

    an abdominal tumor