ceasefire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ceasefire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ceasefire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ceasefire.

Từ điển Anh Việt

  • ceasefire

    * danh từ

    như cease-fire

    * danh từ

    như cease-fire