cc:mail nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cc:mail nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cc:mail giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cc:mail.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cc:mail

    * kỹ thuật

    gửi cc